תקנון
תיאור

תקנון

תקנון גלישה באתר פורמה פרויקטים

הנך מתבקש לקרוא בקפידה את התנאים שלהלן המיועדים לגברים ונשים כאחד. הנוסח הובא בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד. חברת פורמה פרויקטים בע"מ ("פורמה פרויקטים") מאשרת לך גישה, גלישה ושימוש באתר האינטרנט של חברת פורמה פרויקטים ("האתר") בכפיפות לתנאים להלן:

השימוש והגלישה באתר
1. כניסה לאתר ושימוש במערכת המידע באמצעות האתר מהווים הסכמה לתנאי הגלישה, השימוש והגישה שלהלן.
2. השימוש שתעשה באתר ובנתוניו הינם מרצונך החופשי, באחריותך ובהסכמתך המלאים.
3. האתר הינו מערכת אינפורמטיבית הבאה לשמש כעזר בלבד לדייר. מובהר ומודגש בזאת כי אין במידע המוצג באתר משום אישור או הסכמת פורמה פרויקטים ו/או מי מטעמה לביצוע שינויים או אישור לבחירת הדייר ביחס למאושר ולמוסכם עם מחלקת תאום אדריכלי בפורמה פרויקטים . מובהר בזאת כי, אין באתר כדי לשמש תחליף בכל דרך שהיא למחלקת תאום אדריכלי בפורמה פרויקטים , למידע המסופק לך באמצעותה, לסיכומים שסוכמו ו/או יסוכמו מול מחלקת תאום אדריכלי ולכל קשר מחייב אחר עם פורמה פרויקטים .
4. אין באמור באתר כדי לשמש כהצעה ו/או הזמנה להציע מחיר וכיו"ב כמפורט לעיל, כל המידע המפורט באתר נועד למתן אינפורמציה ראשונית בלבד ואין בו כדי לחייב את פורמה פרויקטים בכל דרך שהיא.

זכויות יוצרים
5. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני, הינם רכושה הבלעדי של חברת פורמה פרויקטים וכוללים בין היתר את עיצוב האתר, מידע טכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות שונות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשב, טקסטים ו/או כל חומר אחר הנכלל בה.
6. חומרים המופיעים באתר ובתוכנה באמצעותו מופעל האתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, סימני לוגו ומסחר וכן עריכתם והצגתם של אלו, הינם בבעלות בלעדית של פורמה פרויקטים . אין להעתיק, להפיץ, לצלם, לשכפל, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע או בתכנים המופיעים באתר, ללא אישור בכתב מפורמה פרויקטים .
7. אין לעשות כל שימוש מסחרי או שימוש אחר כל שהוא, שלא קשור לעובדת היותך לקוח של פורמה פרויקטים באתר ו/או במידע המופיע בו.
8. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בסעיפים נוספים בתקנון זה, מובהר בזאת כי פורמה פרויקטים אינה אחראית לפגיעה כלשהי או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם השימוש שעושים משתמשים באתר.
9. כמו כן יצויין, כי העברת חומר, לצורך כל שימוש שהוא, לאתר ו/או לפורמה פרויקטים ו/או למי מטעמה מהווה אישור בעצם הפעולה, לפורמה פרויקטים ובכלל זה מי מטעמה, כי היא רשאית לעשות כל שימוש בחומר הנ"ל, לפי שיקול דעתה, וללא כל סייג ותנאי.
10. פורמה פרויקטים רשאית בכל מועד שהוא, למנוע את הזכות לשימוש באתר ובנתוניו לכל מי שתראה לנכון, ללא כל נימוק או הסבר וללא הודעה מראש.
11. העלאת תוכן המוגן בזכויות יוצרים אסורה בהחלט. טעינה ושימוש של תוכן - כאמור, תתאפשר רק אם למשתמש יש אישור חוקי ורשמי לשימוש בתכנים האמורים שנושאים בחובם קניין רוחני. עצם העלאת תוכן כלשהו לאתר מהווה הצהרה על ידי המשתמש כי הוא מורשה לעשות בו שימוש. כל המעלה תוכן לאתר מצהיר בזאת כי פורמה פרויקטים אינה אחראית בשום צורה ומידה שהיא להפרה של זכויות יוצרים ו/או זכויות צד ג` מכל מין וסוג שהוא בקשר עם התוכן שהועלה על ידו. המשתמש מצהיר כי הוא
12. מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתיווצרנה עקב תביעה שתתבע פורמה פרויקטים ו/או מי מטעמה עקב מעשיו של המשתמש, וכי הוא יעשה כל שיידרש על מנת להתגונן מפני התביעה ולשחרר את פורמה פרויקטים מהתדיינויות בקשר עם האמור, והוא מקבל על עצמו את העברת התביעה אליו ונשיאה בלעדית בכל העלויות הכרוכות בכך, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות נלוות.
אחריות מוגבלת
13. באתר תמצא מידע המתקבל אצל פורמה פרויקטים מצדדים שלישיים. מידע כאמור מוצג באתר כפי שהוא ) AS- IS ( ואין לפורמה פרויקטים כל אחריות בגין שלמותו ו/או דיוקו ו/או התאמתו למידות בשטח. פורמה פרויקטים לא תישא בכל אחריות שהיא בגין טעות, אי התאמה וכיו"ב לתוכניות ו/או בכלל.
14. פורמה פרויקטים רשאית בכל מועד להפסיק או לשנות את מבנה האתר, השירותים הניתנים באמצעותו, המראה שלהם, שיטת העבודה, המידע, התוכנה, התכנים השירותים, היקפם וזמינותם, וכל היבט אחר הקשור עמם, המופיעים באתר והתנאים לשימוש בו, ניתנים לשינוי לפי החלטת פורמה פרויקטים ללא כל צורך בהודעה מראש על כך ומבלי שתהיה למשתמש כל זכות לטעון כל טענה ו/או לדרוש כל דרישה בגין שינוי כלשהו ו/או בגין כל פרט המופיע בתוכנה ו/או באתר.
15. פורמה פרויקטים אינה מתחיבת ששירותי האתר לא יופרעו, לא יופסקו או יקטעו ויהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, שגיאות, כשלים או תקלות באתר, בחומרה, - בתקשורת, בתוכנה של פורמה פרויקטים ושל כל אחד ממשתמשי המערכת ואינה מתחייבת כי הללו יהיו בלתי חדירים מפני גישה בלתי חוקית/ מורשית למחשבים ו/או למערכת ההפעלה של האתר של פורמה פרויקטים ו/או ספקיה ו/או צד שלישי מטעמה.
16. כל מידע המופיע באתר עדכני לפי ראות עיניה של פורמה פרויקטים ואין פורמה פרויקטים מחויבת לעדכן מידע זה. פורמה פרויקטים רשאית בכל עת להסיר תכנים ו/או שירותים המוצעים באמצעות האתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את השירותים הניתנים באמצעות האתר, לרבות במקרים בהם לדעת פורמה פרויקטים משתמש/ים עשו שימוש העלול לגרום להפרעה בהפעלת האתר לאחרים ו/או באופן המהווה פגיעה אזרחית ו/או פלילית ו/או באופן המעורר חשד כי המשתמש/ים פעלו באופן המנוגד לתקנון זה.
17. בנוסף, רשאית פורמה פרויקטים לנתק ו/או להגביל ו/או להפסיק את הפעלת האתר ו/או את השירותים הניתנים באמצעותו בכל זמן שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה שוטפת.
18. בשום נסיבות פורמה פרויקטים אינה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, נזק בגין אבדן שימוש, אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים, נזק למחשב ו/או לכל מכשיר אחר, הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בחוסר יכולת להשתמש באתר ובנתונים המופיעים בו. פורמה פרויקטים לא תהיה אחראית בגין עיכוב כלשהו, קושי להשתמש, אי דיוק או שיבוש במידע המופיע באתר, וירוס מחשבים - או פגם באתר ו/או במערכת ההפעלה.

פרטיות
19. הגלישה ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה מצדכם לכך שפורמה פרויקטים תוכל לבצע פיקוח ממוחשב ו/או שאינו ממוחשב על השימוש שהמשתמשים עושים באתר, לרבות באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים ו/או אחרים ופורמה פרויקטים ו/או מי מטעמה רשאים להשתמש בכל מידע כאמור לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח, איסוף מידע, שמירה על איכות השירותים הניתנים באמצעות האתר, רמתם, תקינותם וכיוצ"ב, לצרכיה של דניה, כפי שתמצא לנכון, ובכלל זה שירות וסקרים.

כללי
20. הנך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי פורמה פרויקטים , לפרוץ למערכות האבטחה וההצפנה של האתר ו/או של מחשבי פורמה פרויקטים , או לסייע לאחרים לבצע פעולות כאמור.
21. על כל המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמשים אליו והשימוש בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר הנובע מהשימוש באתר הוא בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ישראל.